Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy

Regulamin

Erasmus+ » Regulamin

Zmienia życie. Otwiera umysły.

 Regulamin projektu ‘ERASMUS +’ oraz wyjazdów uczniów (mobilności).

Regulamin Projektu ‘ERASMUS +’ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Kluczborku,  zatytułowanego  Horizonte erweitern durch 3D-Druck in einem gemeinsamen Europa der Regionen.

 I. INFORMACJE OGÓLNE

1.       Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; partnerstwo strategiczne szkół.

2.        Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 Technikum

3.        Projekt przewiduje wymianę uczniów z 2 krajów partnerskich (Niemcy oraz Polska). Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

4.        Językiem roboczym projektu jest język angielski i niemiecki.

5.        Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie).

6.        Ogólne cele projektu:

·         Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich. 

·         Zaangażowanie uczniów w działania projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi.

·         Rozwój współpracy międzynarodowej. 

·         Rozwój uczniów na drodze do obywatelstwa europejskiego.

·         Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.

·         Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.

·         Wspólna praca projektowa w dziedzinie druku 3D na podstawie Peer-Learning.

·          Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim.

·          Nabycie i rozwój kluczowych kompetencji (dla uczniów oznacza to ich szanse na zatrudnienie na rynku pracy).

·         Osobisty, społeczny i zawodowy rozwój i udział w życiu obywatelskim i społecznym. (Uczniowie doświadczą znaczenie uczenia się przez całe życie poznawając technologię druku 3D (szybkość innowacji w życiu zawodowym) oraz jakość i skuteczność  mobilności).

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

1.       Warunkiem uczestnictwa uczniów w projekcie jest:

·         terminowe i rzetelne wypełnianie powierzonych zadań projektowych

·         obowiązkowa obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu

·         aktywny udział w pracach projektowych

2.       Uczniowie, którzy nie będą się angażować w realizację zadań mogą zostać skreśleni z grupy projektowej

3.       Uczeń zgłaszający chęć przystąpienia do projektu jest zobowiązany dostarczyć do koordynatora projektu następujące dokumenty: 

·         zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w projekcie 

·         zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia

4.       Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

·         wspólnie z koordynatorem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole 

·         zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem

·         rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych  

·         współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego

·         przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając specyfikę projektu)

·         publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

5.       Osobami  realizującymi projekt są uczniowie. Nauczyciel może pełnić jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów.

 III. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

1.       Zachowanie co najmniej dobre, oraz dobre wyniki w nauce i wysoka frekwencja. 

2.       Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego

3.       Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

4.        Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu, udział w ewaluacji i rozpowszechnianiu rezultatu projektu.

5.       Przestrzeganie terminu realizacji zadań. 

 

IV. ZASADY WYBORU

1.       Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z koordynatora, oraz dwóch nauczycieli, zaangażowanych w wykonanie danego zadania.

2.       W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.

3.       Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia (wyjątek stanowi choroba; nagła, trudna sytuacja rodzinna).

4.       Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie. Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.

5.       Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

6.       Koordynator oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

7.       Termin wyjazdu do Niemiec: 03.06.2019 – 07.06.2019

8.       Przyjęcie gości w Polsce: 20.05.2019 – 24.05.2019

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

1.       Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej, i posiadanie karty EKUZ 

2.       Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp. 

3.       Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów. 

4.        Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 

·         Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy. 

·         Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. 

5.       Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 

6.        Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.

7.       Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

8.       W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału                              w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

9.       Za wszelkie zniszczenia, szkody w miejscu zakwaterowania przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie. 

10.   W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wymiany muszą podporządkować się przepisom tam obowiązujący.

11.   W czasie wyjazdów w ramach wymiany uczniowie nie mają prawa, bez zgody opiekuna, oddalać się z miejsca zakwaterowania i od grupy.

VI. WYMAGANA DOKUMENTACJA

Dokumentacja wyjazdów zagranicznych:

1.       Prawidłowo wypełniona karta wycieczki

2.       Numer polisy ubezpieczeniowej

3.       Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego o trasie i terminie wycieczki

4.       Lista uczestników, która powinna zawierać:

·         imię i nazwisko uczestnika wycieczki

·         data i miejsce urodzenia

·         Pesel

·         adres zamieszkania

·         imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych

·         numer telefonu rodziców

5.       Zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w wymianie, z oznaczeniem terminu i miejsca wymiany

6.       Ubezpieczenie NW każdego uczestnika wycieczki

7.       Szczegółowy program sporządzony

8.       Potwierdzenie rezerwacji biletów, przewodnika, miejsc noclegowych i inne

9.       Przed wyjazdem kierownik zapoznaje uczestników z regulaminem, co potwierdza adnotacją z podpisem każdego uczestnika, że został zapoznany i zgadza się z zasadami zachowania się podczas wyjazdów grupowych.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU

1.       Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie. 

2.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka. 

3.       Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej. 

4.       Oświadczenie zdrowotne

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.       W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu. 

2.       W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z  koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu. 

3.       Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły (w załączniku Erasmus+).

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com