Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy
 famak   famak
CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork

CKU 2 Kluczbork

 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork
 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork   CKU 2 Kluczbork
 CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork
 prefabet 

Strona główna

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!
Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu
1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zsp2kluczbork.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku  Librus.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2. Rodzice do szkoły posyłają dziecko zdrowe.

3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

4. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą przyjmowani.

5. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia
i życia osób trzecich.
6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców
i osób trzecich, za wyjątkiem osób,  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
7. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka)
i może zarażać innych uczniów, nie będzie  przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni
o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie ono umieszczone
w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w Izolatorium.
8. W szkole od 1 września do odwołania będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek w budynkach szkolnych podczas przerw.
9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem a także wypełnić kartę informacyjna dotyczącą stanu zdrowia i powodu dla którego przyszedł do szkoły.
11. Uczniowie po zakończonych lekcjach udają się do szatni i do wyznaczonych wyjść w celu opuszczenia szkoły.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz
o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://liblink.pl/EEapCSHHCf
                                                                                                        Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena Perucka

O szkole

Witamy na nowej stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. W naszej szkole:

1. Nauka we wszystkich typach szkół i na kursach kwalifikacyjnych odbywa się nieodpłatnie

 

2. Gwarantujemy:

Nowoczesną bazę dydaktyczną, zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach: energii odnawialnej, budowlanej, dla sprzedawców – pracownia multimedialna, CNC – obrabiarki sterowane numerycznie,
samochodowej – pracownia patronacka firmy Peugeot; kształcenie fachowców niezbędnych na rynku pracy, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, rozwijanie zainteresowań w szkolnym radiowęźle, prężnie działającym  Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie i licznych kołach zainteresowań; możliwość uczestniczenia w licznych konkursach, projektach i olimpiadach; zakwaterowanie w internacie wraz z wyżywieniem; kwalifikacyjne kursy zawodowe (bezpłatne); koło strzeleckie; szkolne koło tenisa ziemnego; ciepłe posiłki w barze szkolnym; wymianę międzynarodową; salę fitness dla dziewcząt; bibliotekę z centrum multimedialnym; szatnię dla uczniów; salę tenisa stołowego; współpracę z uczelniami wyższymi, szkolną sieć Wi-Fi.


3. Nauczysz się zawodu, bowiem na rynku pracy będą potrzebni fachowcy, ludzie znający się na urządzeniach elektronicznych, maszynach budowlanych, specjaliści od technologii informatycznych stosowanych dla rozwoju innych nowoczesnych gałęzi przemysłu


4. Kwalifikacje zawodowe potrzebne w naszym mieście i nie tylko, zdobyła w naszej szkole większość dorosłych mieszkańców Kluczborka.


5. Uczyć Cię będą nauczyciele profesjonaliści, którzy w większości posiadają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.


6. Możesz prowadzić szkolny radiowęzeł, prężnie działać w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie,  wydawać gazetkę szkolną, walczyć o trofea sportowe, itp.

7. OBRAZ SZKOŁY PRZEDSTAWIONY W RAPORCIE Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ:

    Szkoła wciąż zmienia swój wizerunek (otwarta dla ucznia i otoczenia biznesowego), posiada praktyczną i nowoczesną wizję edukacji ukierunkowaną na potrzeby rynku pracy (cyt."Szkoła wyrwała się z szaroburej siermiężności", "Szkoła jest na dobrych torach i mamy życzenie, by nadal zmieniała mentalności i przełamywała bariery, by nie schodziła z obranego kursu").

Uczniowie i rodzice szczególną uwagę zwrócili na to, że szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną (cyt. "Brak konfliktów, istnieje bardzo dobry kontakt między nauczycielami i uczniami oraz są możliwości nawiązania trwałych przyjaźni", "Tu spełniamy swoje marzenia i rozwijamy różne inne zainteresowania").

Również przedstawiciel organu prowadzącego z uznaniem wypowiadał się

o szkole, o poczynionych zmianach i sprawności organizacyjnej dyrektora, który cyt. "Sam wychodzi z inicjatywą, poszukuje, zdobywa nowe,

niezagospodarowane ścieżki stwarzając możliwości rozwoju młodzieży, szkoły, środowiska lokalnego". Jego zdaniem, cyt. "Wyjątkowość szkoły tkwi w tym,

 że jest szkołą z przyszłością, stwarzającą szanse rozwoju każdemu uczniowi", "Nie ma w lokalnym środowisku takiego drugiego miejsca z bazą ukierunkowaną na potrzeby uczniów, w którym kształci się młodzież zawodowo w odtwarzanych kierunkach i nowych kierunkach kształcenia, zdobywania nowych umiejętności zawodowych, rozwoju specjalizacji w kształceniu

młodzieży i dorosłych".

Wszyscy uczestnicy prowadzonych rozmów stwierdzili, że absolwenci szkoły nie tylko radzą sobie na lokalnym rynku pracy (aktywni, przedsiębiorczy, samodzielni), ale są dobrze przygotowywani do prowadzenia własnej

działalności gospodarczej. Z tego tytułu badana szkoła znana jest w środowisku jako: "NAJBARDZIEJ ZAWODOWA SZKOŁA W MIEŚCIE".


 

 

 

 

 

  
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com