Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy
 famak   famak
CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork

CKU 2 Kluczbork

 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork
 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork   CKU 2 Kluczbork
 CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork
 prefabet 

Rekrutacja

Rekrutacja » Rekrutacja

1. Wymagane dokumenty

a) Wniosek uzyskany drogą elektroniczną z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego - podanie    
b) Kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum i oryginał świadectwa ukończenia Gimnazjum
c) Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego       
d) Opinie z PPP (zainteresowani uczniowie)       
e) Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania)       
f) 3 fotografie       
g) Karta zdrowia, karta szczepień       
h) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie     
i) Deklaracja zgody na zajęcia praktyczne (druk dostępny w sekretariacie i tutaj) - tylko kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia, odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy, w zakładach rzemieślniczych – do 3 VII 2018 r. (potem umowa o pracę do 10 IX 2018r. - do pobrania)
j) Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasiegu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (zgodnie z wykazem Kuratora Oświaty) dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty.
k) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.   
l) Oświadczenie o wyborze przedmiotu rozszerzonego (dla klas technikum)   
m) Kwestionariusz do wypełnienia przez rodziców - do pobrania 
n) Jeżeli wybrałeś Szkołę Branżową, wypełnij skierowanie na praktykę zawodową - do pobrania

      

2. Terminarz  

   
a) Składanie do szkoły pierwszego wyboru
b) Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły    
c) Dostarczenie do szkoły:       

  • kopii świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczone przez Dyrektora)

  • kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez Dyrektora gimnazjum, które ukończył, najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania)

  • kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

  • deklaracji zgody na zajęcia praktyczne (w przypadku ucznia ZSZ realizującego praktyczną naukę zawodu poza szkołą)

  • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasiegu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  (zgodnie z wykazem Kuratora Oświaty) dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty.

d) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
e) Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole oraz dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i opinii PPP (zainteresowani uczniowie)    

f) Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętychdo szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach    
g) Postępowanie uzupełniające
h) Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego
            

  
Rekrutacja do ZSP nr 2 CKU odbywa się drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne w Gimnazjach.


3. Zasady rekrutacji

a) Rejestracja internetowa kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

*  Jeżeli w branżowej szkole 1 stopnia wybierzesz zawód "ślusarz", "operator obrabiarek skrawających" lub "eletryk" to zajęcia praktyczne realizował będziesz w:    


     - Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w szkole
     - Przedsiebiorstwie FAMAK w Kluczbork
     - Przedsiebiorstwie PROTEA w Ligocie Górnej    


 *  Jeśli zdecydujesz się na naukę zawodu "elektryk" to zajęcia praktyczne realizował będziesz w:       
     - Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w szkole
     - przedsiębiorstwie CARGOWAG w Kluczborku      

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com