Polub nas

CKU 2 Kluczbork

Prezentacja

CKU 2 Kluczbork

 

Adres szkoły

ul.Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel/fax
77 418 2600
sekretariat@zsp2cku.pl

Nasi partnerzy
 famak   famak
CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork

CKU 2 Kluczbork

 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork
 

CKU 2 Kluczbork

 CKU 2 Kluczbork   CKU 2 Kluczbork
 CKU 2 Kluczbork  CKU 2 Kluczbork
 prefabet 

Rekrutacja

Rekrutacja » Rekrutacja

1. Wymagane dokumenty

a) Wniosek uzyskany drogą elektroniczną z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego
b) Kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum (szkoły podstawowej) i oryginał świadectwa ukończenia szkoły
c) Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty      
d) Opinie z PPP (zainteresowani uczniowie)       
e) Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania)       
f) 3 fotografie       
g) Karta zdrowia, karta szczepień       
h) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie     
i) Deklaracja zgody na zajęcia praktyczne - tylko kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia, odbywający zajęcia praktyczne w zakładach pracy, w zakładach rzemieślniczych – do 3 VII 2019 r. (potem umowa o pracę do 10 IX 2019r. 
j) Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasiegu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (zgodnie z wykazem Kuratora Oświaty) dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty.
k) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.   
l) Oświadczenie o wyborze przedmiotu rozszerzonego dla klas technikum    
m) Kwestionariusz do wypełnienia przez rodziców 
n) Jeżeli wybrałeś Szkołę Branżową, wypełnij także skierowanie na praktykę zawodową

wszystkie potrzebne druki do pobrania najdziesz w dziale podania,wnioski,upoważnienia       lub w sekreteriacie młodzieżowym.             

  
Rekrutacja do ZSP nr 2 CKU odbywa się drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne w szkołach.


2. Zasady rekrutacji

a) Rejestracja internetowa kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

*  Jeżeli w branżowej szkole 1 stopnia wybierzesz zawód "ślusarz", "operator obrabiarek skrawających" lub "eletryk" to zajęcia praktyczne realizował będziesz w:    


     - Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w szkole
     - Przedsiebiorstwie FAMAK w Kluczbork
     - Przedsiebiorstwie PROTEA w Ligocie Górnej    


 *  Jeśli zdecydujesz się na naukę zawodu "elektryk" to zajęcia praktyczne realizował będziesz w:       
     - Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w szkole
     - przedsiębiorstwie CARGOWAG w Kluczborku      

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com